OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FARNÍ CHARITOU DOLNÍ ÚJEZD

Farní charita Dolní Újezd je správcem osobních údajů.

Tímto dokumentem poskytujeme obecné informace o zpracovávání osobních údajů Farní charitou Dolní Újezd.

Každá osoba, od níž zaměstnanci Farní charity Dolní Újezd získávají osobní (případně citlivé*) údaje, je informována o účelu zpracování údajů a o pravidlech a náležitostech zpracování poskytnutých údajů.

Farní charita Dolní Újezd zpracovává údaje:

 • osob, kterým poskytuje služby nebo jiné formy pomoci včetně zájemců o služby
 • kontaktních osob uživatelů služeb
 • zaměstnanců – osob v pracovně-právním vztahu k FCHDU
 • stážistů, praktikantů
 • externích spolupracovníků a dalších odborníků, poskytujících návazné služby
 • dárců
 • dodavatelů a osob poskytujících servisní služby organizaci

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ

Získáváme a zpracováváme údaje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování.

Nejčastěji zpracováváme tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště)
 • kontaktní údaje (tj. kontaktní adresa, telefonní číslo)

Od osob, kterým poskytujeme služby, sbíráme a zpracováváme zpravidla údaje týkající se životní situace, abychom mohli posoudit, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny služby a uživatelům služeb mohli službu řádně poskytovat.

V případech, kdy je to nezbytně nutné pro poskytování služby, sbíráme a zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje), např. údaje o zdravotním stavu).

Údaje získáváme a zpracováváme, abychom mohli:

 • naplnit zákonné požadavky
 • řádně poskytovat služby a jiné formy pomoci
 • plnit uzavřené smlouvy
 • propagovat činnost Farní charity Dolní Újezd (fotografie).

CHRÁNÍME ZÍSKANÉ ÚDAJE

Zaměstnanci Farní charity Dolní Újezd jsou povinni se při své práci řídit směrnicemi organizace a metodickými pokyny. Tyto dokumenty stanovují mimo jiné i pravidla nakládání se zpracovávanými údaji – kde jsou dokumenty s osobními (případně citlivými) údaji uloženy, kdo ze zaměstnanců k nim má přístup, jaká opatření zaměstnanci Farní charity Dolní Újezd dodržují, aby zajistili co nejvyšší možnou míru ochrany zpracovávaných údajů.

            Získané osobní údaje používáme výhradně k účelu, ke kterému byly od osob získány. Údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou případů, kdy k předání informací máme písemný souhlas nebo nás k tomu zavazuje právní předpis.

*          Nařízením evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob hovoří o osobních údajích zvláštní kategorie. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů používá termín citlivé údaje.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Farní Charita Dolní Újezd

Dolní Újezd 613

569 61  Dolní Újezd

Tel: +420 461 631 672

E-mail: chardolujezd@tiscali.cz

IČO: 49324357

Bankovní spojení: 1280318359/0800