Charitní pečovatelská služba


 • Tel.: 461 631 672, 731 598 854
 
Dolní Újezd 613, Dolní Újezd, 569 61

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Doprava automobilem pečovateslké služby

   

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména v oblasti osobní hygieny a péče o domácnost a to především z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby je usnadnit lidem z Dolního Újezdu a jeho blízkého okolí, složitou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním omezením nebo vysokým věkem a podpořit je v prožití života v prostředí domova.

Cíle služby

 • poskytovat uživatelům takové služby, které jim umožní setrvat co nejdéle ve vlastním prostředí, případně usnadní důstojné dožití jejich života
 • podporovat klienta v udržení soběstačnosti a samostatnosti, aby byl na službě závislý jen v nezbytně nutné míře
 • zprostředkovat informace o možných sociálních příspěvcích, výhodách

Principy

 • Zachování důstojnosti a dodržení práv uživatelů
 • Respektování rozhodnutí
 • Individuální přístup
 • Podpora nezávislosti klienta na službě
 • Profesionalita
 • Partnerství
 • Rovné podmínky
 • Bezpečnost

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním onemocněním
 • senioři

Pečovatelská služba není poskytována:

 • osobám v akutním stádiu nakažlivé nemoci
 • osobám, které potřebují stálou zdravotní péči
 • osobám agresivním a ohrožujícím pracovníky Charitní pečovatelské služby

Poskytovatel pečovatelskou službu nezajistí:

 • osoba nespadá do cílové skupiny, na kterou je služba zaměřena
 • osoba má bydliště mimo území, ve kterém organizace službu zajištuje
 • není prokázána sociální potřebnost při sociálním šetření se zájemcem o službu

Poskytovatel zájeme odmítne:

 • jestli-že osoba požádá o jinou soc. službu, než kterou organizace zajišťuje,
 • organizace nemá dostatečnou volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Poskytovatel v době kratší než šest měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Místo poskytování služby 

Pečovatelská služba je poskytována v přirozeném prostředí osoby (tj. v domácnosti osoby) na území obce Dolní Újezd a v nejbližších okolních obcích. Ale také mimo domov osoby z důvodů léčebných a jiných, např. při doprovodu k lékaři, na úřady, na zájmovou činnost apod. Osobní hygiena může být po domluvě s osobou poskytována i ambulantně a to ve středisku osobní hygieny na domě s pečovatelskou službou, kde má FCH Dolní Újezd své sídlo.

Kapacita  

Ambulantní  peč. služba kapacita - 4 uživatelé, terénní - 55 uživatelů. Tato kapacita u terénní služby je pouze orientační, záleží na počtu a náročnosti jednotlivých úkonů u každého uživatele a na personálním zabezpečení služby.

Provozní doba

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny od 7:00 hodin ráno do 15:00 hodin odpoledne, dle dohody je služba poskytována ve všední dny od 15:00 do 18:00, o sobotách nedělích a svátcích dle platné registrace personálních a kapacitních možností Poskytovatele, po dobu platnosti Smlouvy.

Nabízené služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc s oblékáním, podání jídla, pití …)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc s hygienou, použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz a donáška jídla …)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky …)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřad …)
 • fakultativní činnost - doprava automobilem pečovatelské služby, dohled nad denním režimen a při denních aktivitách…

Úhrada služeb

Poskytnuté pečovatelské služby hradí klient dle aktuálního ceníku  120,-  Kč/hod

Personální zajištění služby

 • vedoucí pečovatelské služby
 • sociální pracovník
 • pečovatelky

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Iveta Klejchová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník, pečovatelka Božena Střasáková - pečovatelka Zdena Lenochová - pečovatelka Josef Flídr - pečovatel Jana Neumanová - pečovatelka Jana Tomšíčková - pečovatelka Jana Kalibánová, Dis. - administrativní pracovník, statutární zástupce Ing. Lada Černá - zástupce ředitele, účetní
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Farní Charita Dolní Újezd

Dolní Újezd 613

569 61  Dolní Újezd

Tel: +420 461 631 672

E-mail: chardolujezd@tiscali.cz

IČO: 49324357

Bankovní spojení: 1280318359/0800